SpecialismenBelastingrecht is op zich al een specialisme. Maar daarin is weer een aantal onderdelen te onderscheiden. Onderdelen die een aparte aanpak vragen. Dit zijn ze:

Vennootschapsbelasting
Fiscale structuur bij fusie/overname/bedrijfsbeëindiging
Wij adviseren over de optimale fiscale structuur als u fusie- of verkoopplannen heeft. Of liever gezegd: als u die nog niet heeft. Want wacht u met het optimaliseren van de fiscale structuur totdat u een koper of verkoper heeft gevonden, dan bent u te laat. Hierdoor betaalt u te veel of te vroeg belasting.

Rente bij bedrijfsovername
Een bedrijfsovername wordt vaak gefinancierd met een lening. Door een optimale fiscale structuur kan de rentebetaling fiscaal worden gesaldeerd met winsten van de overgenomen onderneming. Er zijn sinds een aantal jaren tal van regels waardoor de belastinginspecteur de renteaftrek kan weigeren. Wij adviseren u over de mogelijkheden voor effectieve renteaftrek.

Waarderingen op de fiscale balans
De fiscale balans van uw bedrijf hoeft niet per se exact hetzelfde te zijn als de balans die de accountant opstelt. Volgens het fiscale recht mogen bepaalde balansposten afwijkend gewaardeerd worden. Hierdoor betaalt u pas later belasting. Wij adviseren u over fiscale waarderingen van bedrijfsmiddelen.

Non-profit instellingen/Stichtingen/verenigingen
Wist u dat een stichting of vereniging die een onderneming exploiteert vennootschapsbelasting moet betalen over de winst? Ook non-profit instellingen zijn over bepaalde activiteiten vennootschapsbelasting verschuldigd. Maar wanneer is er sprake van een onderneming, of van belaste activiteiten? Wij adviseren u over de positie van non-profit instellingen in de vennootschapsbelasting.

Dochtermaatschappijen
De verkoop van aandelen in dochtermaatschappijen is belastingvrij. Dat betekent dat u bij een verlies op verkoop van aandelen in een dochtermaatschappij ook geen aftrekpost heeft. Soms is het mogelijk om de transactie anders te structureren, zodat u wel een aftrekpost krijgt. Wij adviseren u over de fiscaliteit voor dochtermaatschappijen en deelnemingen.

Groepsfinanciering
Financiering van dochter- of zustervennootschappen is zo oud als de weg naar Rome. Maar welke vorm van financiering: eigen vermogen, vreemd vermogen, of iets daar tussenin, al dan niet voorzien van een exotische naam? En hoe zit het met de renteaftrek bij de inlenende vennootschap? Of met de belastbaarheid van rente bij de uitlenende vennootschap? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van groepsfinanciering en verschillende financieringsvormen.

Fiscale verliezen
Een onderneming die in zwaar weer terecht is terechtgekomen lijdt verliezen. Deze verliezen kunt u compenseren met fiscale winsten zodat u belasting die u in het verleden betaald heeft, terugkrijgt. Als dat niet kan, laat u de verliezen staan om ze te compenseren met toekomstige winsten. Er bestaan veel regels die oneigenlijk gebruik van de verliesregeling moeten bestrijden, maar die helaas ook gevallen betreffen waarbij geen enkele sprake is van misbruik. Wij adviseren u over fiscale verliescompensatie.
Inkomstenbelasting
Rechtsvorm
Voldoet de rechtsvorm van uw onderneming nog wel? Moet u misschien naar een BV, een commanditaire vennootschap, of naar een andere samenwerkingsvorm? En welke fiscale gevolgen heeft dat? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van uw onderneming.

Verhouding BV – directeur/aandeelhouder
Sinds de belastingherziening van 2001 worden transacties tussen de BV en haar aandeelhouder anders in de belastingheffing betrokken dan voorheen. Rood staan bij de eigen BV is niet meer aantrekkelijk, behoudens een paar uitzonderingen. Ook de verhuur van een pand aan uw eigen BV heeft zo z’n eigen fiscale aspecten. Wij adviseren u over de optimale verhouding tussen de BV en haar directeurgrootaandeelhouder.

Eigen woning
De overheid legt de hypotheekrenteaftrek steeds meer aan banden. Daar waar u ooit de aankoop van een auto met een hypothecaire lening kon financieren om zo renteaftrek te creëren, is dat tegenwoordig allemaal anders. En als u uw woning verkoopt, kan de hypotheekrente van de lening die u voor de nieuwe woning aangaat gedeeltelijk niet aftrekbaar zijn. En hoe zit het met de kapitaalverzekering, die bij uw hypothecaire lening hoort? En hoe zit dit als u gaat scheiden? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van uw woning.

Emigratie/Immigratie
Als u Nederland verlaat neemt u in uw koffer bijna altijd zaken mee waarover u bij het passeren van de grens belasting moet betalen. Een pensioenrecht bijvoorbeeld, of een pakket aandelen dat een aanmerkelijk belang (>5%) vertegenwoordigt. De Belastingdienst legt dan 'conserverende aanslagen' op. Dat zijn aanslagen die u onder bepaalde voorwaarden niet hoeft te betalen. De Europese rechter heeft al eens geoordeeld dat een aantal onderdelen van zo’n conserverende aanslag strijdig is met Europees recht. Wij adviseren over de fiscale aspecten van emigratie en immigratie.

Echtscheiding en overlijden
Ingrijpende gebeurtenissen hebben meestal ook ingrijpende financiële gevolgen. Vaak worden de fiscale aspecten hiervan onderbelicht. Een alimentatieverplichting wordt bijvoorbeeld dikwijls netto overeengekomen. Het is dan van groot belang dat de berekening van netto naar bruto goed wordt uitgevoerd. Degene die alimentatieplichtig is moet tenslotte een bruto bedrag uitbetalen. Bij overlijden eindigt de belastingplicht van degene die overleden is. De erfgenamen zien zich, behalve met de erfbelasting, geconfronteerd met een mogelijke inkomstenbelastingclaim. Zeker als de overledene een onderneming had. Wij adviseren u over de fiscale aspecten van echtscheiding en overlijden.

De auto
De bijtelling voor het privégebruik auto is tegenwoordig gewoon loon en daarmee onderworpen aan inhouding van loonheffing. Dat maakt de vraag hoe aantrekkelijk het eigenlijk is om een auto van de zaak te hebben actueler dan ooit. Hoeveel moeite moet u doen om onder de bijtelling uit te komen? Is het voordelig om een vergoeding voor het privégebruik aan de werkgever te betalen? Waaraan moet een kilometeradministratie voldoen? Als u de auto ’s avonds en in het weekend op de parkeerplaats van het bedrijf laat staan, moet u dan wel privé-gebruik bijtellen? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van de auto.

Inkomens- en vermogensplanning
U wilt natuurlijk ook weten of u na uw pensionering nog wel rond kunt komen. Een planning op de lange termijn van de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen biedt het nodige inzicht. Bij voorkeur uitgevoerd door iemand die geen binding heeft met financiële instellingen die u producten voor uw oude dag willen verkopen. Natuurlijk, de toekomst staat in de sterren geschreven. Maar er valt best wat te zeggen over de toekomst van uw besteedbare ruimte op basis van de huidige inzichten. Wij adviseren u over uw inkomens- en vermogensplanning.
Internationaal belastingrecht
Dividenden en ingehouden dividendbelasting
U of uw vennootschap ontvangt dividenden uit het buitenland. Op die dividenden wordt dividendbelasting ingehouden. Vaak biedt een belastingverdrag de mogelijkheid om die dividendbelasting te verminderen. Meestal kunt u het restant verrekenen met uw Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelasting, maar dat is niet altijd het geval. Ook de verplichte inhouding van dividendbelasting aan bepaalde buitenlandse aandeelhouders staat ter discussie onder invloed van Europees recht. Wij adviseren u over de verrekening van buitenlandse dividendbelastingen.

Andere buitenlandse bronbelastingen
U verhuurt machines aan een buitenlandse ondernemer die u daarvoor huur betaalt. In sommige landen moet op dergelijke inkomsten een bronbelasting worden ingehouden. Hetzelfde geldt voor betalingen uit hoofde van licenties, of voor rentebetalingen. De vraag is of u deze ingehouden belastingen met uw Nederlandse belasting kunt verrekenen. Om het nog ingewikkelder te maken: soms kunt u buitenlandse belasting verrekenen terwijl er helemaal niets is ingehouden. Bijvoorbeeld als u zaken doet met ontwikkelingslanden. Wij adviseren u over de verrekening van buitenlandse bronbelastingen.

Buitenlands filiaal
U wilt een activiteit in het buitenland starten. Moet u hiervoor een dochtermaatschappij oprichten? Of kan het ook door middel van een filiaal? Tot 1 januari 2012 werden verliezen van een filiaal anders behandeld dan van een dochtermaatschappij. Vanaf 2012 is dat verschil in de fiscale behandeling vervallen. Wij adviseren u over de fiscale gevolgen van buitenlandse ondernemingsactiviteiten.

Wonen in het buitenland
Waar het vroeger al een probleem was om een paar pakken koffie mee de grens over te nemen, is het tegenwoordig heel gewoon om in Nederland te werken en in Duitsland te wonen. Maar hoe zit het in dat geval met de hypotheekrenteaftrek en met alle andere onderdelen die het fiscale inkomen bepalen? Tegenwoordig hebben buitenlandse belastingplichtigen een keuzerecht; ze kunnen ervoor kiezen om net zo behandeld te worden als binnenlandse belastingplichtigen. Leuk voor de hypotheekrenteaftrek, maar hoe pakt die keuze verder uit? Wij adviseren u over de buitenlandse belastingplicht.

Werken in het buitenland
Voor mensen die in Nederland wonen en worden uitgezonden naar het buitenland bestaan er fiscale faciliteiten. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Voor werkgevers èn werknemers is het van belang te weten welke invloed de fiscale faciliteiten hebben op het bruto-nettotraject. Wij adviseren u over de fiscale gevolgen van werken in het buitenland.

Buitenlandse deskundigen
Als een Nederlandse werkgever een deskundige uit het buitenland naar Nederland haalt, kan een gedeelte van het loon soms netto worden uitbetaald. Maar wanneer is er sprake van specifieke deskundigheid? En over welk voordeel praten we eigenlijk? Wij adviseren u over de fiscale aspecten van betalingen aan buitenlandse deskundigen.

Kortom, bij internationale fiscale problematiek brengen wij de valkuilen én de oplossingen in beeld.
Loonbelasting
Inhouding van belasting en aansprakelijkheid
U doet als werkgever betalingen aan een freelancer. U wilt geen moeilijkheden met de Belastingdienst, maar u wilt uw opdrachtnemer ook niet tegen de haren in strijken. Moet u loonbelasting en premies inhouden of kunt u volstaan met de constatering dat u met de man of vrouw in kwestie geen arbeidsovereenkomst hebt gesloten? Ook kan het voorkomen dat u, misschien wel zonder dat u het weet, aansprakelijk bent voor de afdracht van loonbelasting en premies van uw opdrachtnemer. Wij adviseren u over de verplichtingen tot inhouding van loonbelasting en premies en over de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheden.

Aantrekkelijk bruto-nettotraject
Wat is er voor een werkgever en werknemer nu mooier dan een beloning waarop geen belasting hoeft te worden ingehouden. Kostenvergoedingen, kerstpakketten, fiets van de zaak, het kan niet op. Helaas wordt het net van wetgeving rondom die vrije verstrekkingen steeds strakker. Voor een werkgever is het uitermate vervelend geconfronteerd te worden met naheffingen over betalingen die netto naar werknemers zijn gegaan, maar waarover u loonbelasting had moeten inhouden. U zit dan met de brokken, de naheffingsaanslag loonbelasting is voor u. Belastingvrije vergoedingen
verdienen aandacht. Wij adviseren u over de fiscale aspecten van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Ontslag/gouden handdruk
Soms wil je van elkaar af en dat kan geld kosten. De belastingheffing over een ontvangen ontslaguitkering kan tot 15 november 2013 worden uitgesteld, maar is dat wel altijd handig? En wist u dat een gouden handdruk die eigenlijk een soort verkapte regeling voor vroegpensionering is tot grote en vooral ongewenste fiscale gevolgen kan leiden? In situaties waarin een werknemer gedurende een bepaalde tijd in het buitenland heeft gewerkt kan een gedeelte van de ontslaguitkering aan de buitenlandse periode worden toegerekend. Over een gedeelte van de ontslaguitkering is dan geen Nederlandse belasting
verschuldigd. Maar hoe geef je dat vorm? Wij adviseren u over de fiscale behandeling van ontslaguitkeringen.

Afdrachtverminderingen
Via de loonbelasting kunt u gebruik maken van allerlei faciliteiten, zeg maar gerust subsidies. De voorwaarden zijn, mede onder invloed van Europese regelgeving, tamelijk strikt. Maar het is natuurlijk evengoed zonde als u een mogelijkheid tot afdrachtvermindering laat liggen. Betaald ouderschapsverlof, uitgevoerd speur- en ontwikkelingswerk, betaling van lage lonen, allemaal activiteiten die recht geven op een afdrachtvermindering. Wij adviseren u over de afdrachtverminderingen in de loonbelasting.

Geïntegreerde aangifte Loonheffing/Premies
De Belastingdienst int tegenwoordig ook de premies voor de werknemers- en werkgeversverzekeringen, zoals de WW en de WIA. Deze aangifte zendt u elektronisch naar de Belastingdienst. Hoe dat verder in zijn werk gaat, en welke complicaties zich voor kunnen doen, daarover kunnen wij u adviseren.
Omzetbelasting (BTW)
Algemeen omzetbelasting
De omzetbelasting zit vol valkuilen. Wist u dat u Nederlandse BTW verschuldigd bent als u een buitenlandse adviseur inhuurt? De BTW, die de adviseur niet op zijn factuur hoeft te zetten, wordt naar u verlegd. Als u prestaties verricht waarover u geen BTW verschuldigd bent en dus geen aftrekrecht heeft, zit u wel met een probleem. Wij adviseren u over de verschuldigdheid en de aftrek van omzetbelasting.

Onroerende zaken
Als u een gebouw verhuurt aan een instelling die niet BTW-plichtig is, mag u geen BTW over de huurtermijnen in rekening brengen. Dit kan heel vervelend zijn als u de BTW, die op de aankoop van het pand heeft gedrukt, in aftrek heeft gebracht. De kans bestaat dat u die BTW gedeeltelijk weer moet terug betalen. Als u hiermee geen rekening heeft gehouden bij het vaststellen van de huurprijs, doet u zichzelf behoorlijk tekort. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij leveringen van onroerende zaken en bij ingrijpende verbouwingen. Wij adviseren u over onroerende zaken en omzetbelasting.

Invoer/uitvoer
Als u goederen levert aan een ondernemer in een EU-land bent u geen BTW verschuldigd. Wel moet u voldoen aan een aantal administratieve voorwaarden. U moet bijvoorbeeld wel BTW betalen als u goederen importeert uit een niet EU-land. Als u die goederen op eigen naam invoert in bijvoorbeeld Engeland, kan het zijn dat u Engelse BTW verschuldigd bent. Hoe krijgt u die weer terug? Wij adviseren u over de BTW-aspecten van invoer en uitvoer.
Overdrachtsbelasting
Algemeen
Bij de verkrijging van onroerende zaken is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Als de onroerende zaak een woning is, dan is het tarief geen 6 maar 2%. Dat is algemeen bekend, maar er speelt veel meer. Als u aandelen verkoopt in een BV die onroerende zaken exploiteert, is het mogelijk dat de koper van de aandelen
overdrachtsbelasting verschuldigd is. Ook bij toetreding, in- en uittreding uit een firma kunnen aspecten van overdrachtsbelasting een rol spelen. Verder zijn er vrijstellingen, die van toepassing zijn bij reorganisaties en fusies. En kun je bijvoorbeeld een in aanbouw verkerend pand zonder overdrachtsbelasting overdragen?

En hoe zit het dan met de BTW?
Wij adviseren u over de overdrachtsbelasting.
Erf- en schenkbelasting
Algemeen
Erfgenamen betalen belasting over de erfenis die ze ontvangen. U kunt maatregelen nemen om de erfbelasting voor uw nazaten te beperken. Het begint bij de testamentvorm die u kiest. Daarnaast zijn er mogelijkheden in de sfeer van schenkingen, die de uiteindelijke erfbelasting voor de erfgenamen verlagen. Een aantal eenvoudige handelingen kan soms al veel schelen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Bent u ondernemer, dan zijn er bijzondere faciliteiten van toepassing bij schenking of vererving van het ondernemingsvermogen of aandelen. Deze faciliteiten blijken in de praktijk tot grote belastingbesparingen te kunnen leiden. Besparingen in de vorm van uitstel, maar ook afstel van betaling, vanaf 2010 zelfs tot een waarde van € 1.000.000 van het ondernemingsvermogen helemaal, en voor het meerdere tot 83% van de waarde van het ondernemingsvermogen. Overigens is de regeling nogal ingewikkeld en vergt ze bovendien soms aanpassing van het testament. Belangrijk om te weten is dat deze regeling momenteel onder vuur ligt. De belangrijkste adviseur van de Hoge Raad - de Advocaat Generaal - heeft een Conclusie (een advies) uitgebracht die, als de Hoge Raad deze Conclusie opvolgt, weleens zou kunnen leiden tot de afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling.
Formele aspecten van het belastingrecht
Boete/navordering
De Belastingdienst heeft vijf jaar de tijd om terug te komen op een eerder opgelegde belastingaanslag. Hoewel de mogelijkheid van de Belastingdienst om belasting na te vorderen aan strikte regels is gebonden, komt het regelmatig voor dat de Belastingdienst in strijd met deze regels een navorderingsaanslag oplegt. Verder legt de Belastingdienst bij dergelijke aanslagen boetes op. Voor deze boetes gelden weer andere formele regels dan voor de aanslag zelf. Wij adviseren u over uw formele fiscale positie.

Boekenonderzoeken
De Belastingdienst komt eens in de paar jaar uw boeken bekijken. Welke spelregels gelden er voor zo’n boekenonderzoek, en wat mag een ambtenaar van de Belastingdienst allemaal opvragen? Mag een ambtenaar bijvoorbeeld de notulen van directievergaderingen of de vergaderingen van de Raad van Commissarissen inzien? Ja, dat mag hij. Maar ook de bevoegdheid van de Belastingdienst is aan beperkingen onderhevig. Wij adviseren u over boekenonderzoeken van de Belastingdienst.

Bezwaar/beroep/cassatie
Als u het met een beslissing van de Belastingdienst niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Doet de inspecteur een uitspraak op bezwaar waarvan u vindt dat die aan te vechten is, dan kunt u in beroep bij de Rechtbank en eventueel in hoger beroep bij het Gerechtshof. Bent u het met de uitspraak van het Hof niet eens, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Al deze procedures kennen zo hun eigen spelregels.Wij adviseren u over bezwaar-, beroep- en cassatieprocedures en voeren deze desgewenst voor u.